Please select a page template in page properties.

Dina frågor. Våra svar.

Vanliga frågor om våra produkter och om subventioner.

Hur värmer man upp rätt nuförtidan?

Om man önskar värma upp bostaden på rätt sätt, måste man vara medveten om fyra punkter:

  1. Det är viktigt att välja ett modernt och effektivt värmesystem, så att det inte blir för dyrt att värma upp bostaden.
  2. Värmesystemet bör ha så liten påverkan på miljön som möjligt.
  3. Både i samband med utbyte och vid anläggningar för nybyggnation är det viktigt att välja en kvalitetsprodukt, som kan tillgodose behoven under många år framöver.
  4. Värmesystemet bör anpassas exakt till förhållandena i bostaden i fråga. Det är möjligt att sätta ihop sitt system av flera enheter och därmed hitta individuella lösningar.

Få råd från en kompetent installatör för att välja rätt system, så att du kan värme upp på rätt sätt.

Ett bra värmesystem måste arbeta sparsamt. Är de tidigare systemen verkligen så olika från nya system?

Ja, men hur! Att spara energi handlar dels om att spara pengar och dels om att vara miljömedveten.

Oavsett vilken energikälla som används (värmeenergi från jord, berg eller luft, eller gas, olja, sol eller el) – handlar det i dag om att öka effektiviteten.

På äldre Värmesystem  leds ofta stora mängder outnyttjad energi ut genom skorstenen. Med moderna Värmesystem  som kondenserande olje- eller gaspannor eller vämepumpar kan man spara mycket pengar och energi. Mindre energi betyder också mindre utsläpp.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Hur används ett solfångersystem från Weishaupt bäst?

Det finns två olika sätt att använda Weishaupt solfångarsystem.

  1. Som komplement till varmvattenberedningen: För att uppnå ett optimalt solavkastning måste solfångarna vända direkt söderut och taklutningen ska vara 45 grader. Det är dock sällsynt att båda kraven kan uppfyllas. Detta kompenseras genom att sätta upp fler solfångare och justera lutningen.
  2. Som komplement till värmeförsörjningen: Om solvärmen även används som komplement till värmeförsörjningen, är det nödvändigt att bestämma antalet solfängare och storleken på solvärmeberedaren separat. På grund av det större värmebehovet behövs fler solfångare och en större solvärmeberedare. Upp till 30 % av värmen til varmvattenberedning och värmeförsörjning kan täckas av solvärme, vilket innebär att kostnaden för uppvärmning kan minskas med upp till 30%.
Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är ett Värmesystem  som hämtar energi från naturen. Jorden, berget eller luften kan användas som energikälla. Med hjälp av en kylkrets i värmepumpen höjs naturens energi till en högre temperatur, vilket är lämpligt för uppvärmning av en byggnad. I idealfallet kan en värmepump dra upp till 75 % av bostadens totala värmebehov ur naturen. De återstående 25 % kommer från el som värmepumpen behöver för att komprimera kylmedlet.

Vad betyder COP?

När man i samband med värmepumpar talar om COP (Coefficient Of Performance), menas det så kallade effekttalet, vilket indikerar värmepumpens effekt under vissa driftsförhållanden. COP är inte synonymt med systemårsfaktorn eller årsmedelverkningsgraden SPF (Seasonal Performance Factor), som indikerar effektiviteten hos den totala anläggningen i en specific byggnad. För att kunna jämföra effekttal och därmed värmepumpar, måste de allmänna villkoren vara desamma. Det vill säga normen för mätningen och mätförhållandena måste vara desamma.

Vilken form av uppvärmning är rätt för mig?

Det är inte alltid lätt att välja rätt uppvärmningsform. Det handlar inte bara om individuella behov och personliga preferenser som t.ex. att välja mellan fossila bränslen eller förnybara energikällor. Avgörande är i stället att systemet passar huset och värmebehovet här. Dessutom måste värmesystemet kunna gå ekonomiskt och dimensioneras varken för liten eller för stor. Alla dessa frågor kan besvaras av en Weishaupt-filial eller en installatör.

Varför behöver jag beräkna min årsvarmefaktor (SPF)?

Det är snabbt och enkelt att beräkna din årsvarmefaktor för en Weishaupt värmepumpe i din bostad. Du kan använda beräkningen för att ansöka om bidrag eller för att mäta effektiviteten i din anläggning.

Årsvarmefaktoren är ett uttryck för den totala värmen som genereras under ett år baserat på den totala elektriska energin. Kommer du till värdet 4, betyder det t.ex. att med en enhet elektrisk energi och tre enheter från naturen genereras fyra enheter värme på ett år.

Up