Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Värmekretsar

Ett system för värmeförsörjningen till element eller golvvärmen. I det ingår rörledningar, element eller golvvärme samt elektriska pumpar (Shuntpumpar ).

Värmekurva

Med hjälp av värmekurvan (eller temperaturkurvan) ställs panntemperaturen in i förhållande till utomhustemperaturen. En låg utomhustemperatur ger en hög panntemperatur. Värmekurvans inställning är mycket viktig för en effektiv värmedrift och kontrolleras noga vid varje servicetillfälle.

Värmemedier

Eldningsolja, bioolja, naturgas, gasol och biogas används som Bränsle . Vid förbränning frigörs deras energiinnehåll (Bränsle ).

Värmesystem

En teknisk apparat som överför förbränningsvärmen till uppvärmningsvattnet. Den nya generationens pannor från Weishaupt sänker energiförlusterna till ett minimum genom effektiva Värmeväxlare  och utmärkt värmeisolering (Kondenserande system ).

Värmevärde

Anger värmemängden som frigörs vid fullständig förbränning av en kubikmeter gas (normaltillstånd) eller ett kilo eldningsolja, när det vatten som uppstår vid förbränningen har förångats. Det anges i enheten kWh/m3 eller kWh/kg samt med förkortningen Värmevärde  Hi.

Värmeväxlare

En teknisk apparat som överför förbränningsvärmen till uppvärmningsvattnet. Värmeväxlaren är huvudbeståndsdelen i en värmepanna och avgörande för effektiviteten.

Varmvattenberedare

En teknisk apparat (behållare) som överför värmen från uppvärmningsvattnet till varmvattnet (ackumulatortanken).

Vattenånga

Höga temperaturer vid förbränning gör att Vattenånga  bildas av vatten och syre. Vid bildandet av Vattenånga  används energi som kan återvinnas genom kondensering.

Växthuseffekt

Uppvärmning av jordytan på grund av att en del av värmen som strålar ut från jorden fastnar i atmosfären. Koldioxid  är den huvudsakliga orsaken. Koldioxidutsläppen kan reduceras genom energibesparingar och förminskad bränsleförbrukning (Koldioxid  och Emissioner ).

Verkningsgrad

Skillnaden mellan tillförd och använd energi. Genom lägre avgastemperaturer såväl som lägre fram- och returledningstemperaturer blir värmesystemens Verkningsgrad  högre, vilket gör systemen mer effektiva.

Up