Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Kapacitetsfaktor (normerad utnyttjandegrad)

Förhållandet mellan avgiven och tillförd energi under en definierad tidsperiod.

Koldioxid

Koldioxid  är en gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. När koldioxiden ökar i jordens atmosfär uppstår klimatförändringar. Förhöjningen av jordens temperatur kallas för Växthuseffekt . Mängden Koldioxid  kan reduceras genom att förminska bränsleförbrukningen.

Kolmonoxid

Giftig gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. Med korrekta brännarinställningar kan kolmonoxidproduktionen elimineras nästan helt.

Kompressor

Kompressorn i en värmepump trycksätter kylmedlet, vilket gör att det uppnår den temperaturnivå som behövs för uppvärmningen.

Kondenserande oljepanna

Ett system där det cirkulerande uppvärmningsvattnet används till uppvärmning och vanligtvis även för varmvattenberedning. Apparaten är särskilt konstruerad för kondenseringen av vattenångan som finns i avgaserna och uppnår därför en mycket hög Verkningsgrad .

Kondenserande system

Kondenserande pannor utgör det allra bästa inom värmeteknik för privathushåll – med en hög energiutvinning, låga Emissioner , överkomliga inköpskostnader och mycket välbeprövad teknik. Kondenserande pannor reglerar värmen i förhållande till värmebehovet med hjälp av utomhustemperaturen samtidigt som avgasvärmen återanvänds. Med andra system skulle den ha försvunnit ut genom skorstenen. I och med detta uppstår Kondensvatten  i pannan. Därför består den integrerade värmeväxlaren av korrosionsbeständigt material. Effektiviteten hos den här typen av Kondenserande system  uppnår i praktiken gränserna för vad som är teoretiskt möjligt – en mer optimal bränsleanvändning finns inte.

Kondenseringsvärme

Extra värme från avgaserna. Kondens uppstår när avgaserna kyls ner, vilket frigör ytterligare energi. För naturgas uppgår denna extra potential – baserat på värmevärdet – till ca 11 %, för gasol runt 9 % och för eldningsolja 7 %.

Kondensor

Kondensorn är en Värmeväxlare  i en värmepump. Den omvandlar ett Kylmedel  till flytande form genom att avge energi i ett Värmesystem .

Kondensvatten

När avgaserna svalnat till en viss temperatur omvandlas den befintliga ångan till Kondensvatten . Den energi som uppstår vid denna omvandling – kondensvärmen – kan användas.

Konvektion

Transport av energi genom ett rörligt medium (luft, vatten, Förbränningsgaser ). Detta uttryck används ofta i samband med element. Rumsluften rör sig längs med den varam elementytan. Värmeenergin överförs genom denna rörelse.

Kväveoxid

Förorenande utsläpp som kan orsaka "surt regn" (Emissioner ).

Kylmedel

Vätska som används vid värmeöverföring i värmepumpar. Vid lågt tryck och låga temperaturer tar den upp värme, vid högt tryck och höga temperaturer avger den värme. Vid dessa processer ändrar vätskan form genom att kondensera respektive förångas.

Up