Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Eldningsolja, Eo 1 – svavelfattig

En högvärdig produkt utvunnen genom råoljeförädling. Det särskilt tunna och lättflytande bränslet, som består av kolväten, får inte överskrida en svavelhalt på 50 mg/kg. Minimikraven på kvaliteten är fastställda i (den tyska) normen DIN 51603-EL-1-schwefelarm.

Emissioner

Samlingsbegrepp för miljöfarliga ämnen, vilka reduceras till ett minimum genom en konsekvent vidareutveckling av brännartekniken – en marknad där Weishaupt är världsledande. Framförallt har kväveoxidutsläppen (en bidragande orsak till surt regn) sänkts drastiskt de senaste åren.

Energibalans

Beaktande av tillförd energi jämfört med/i proportion till använd energi. Med informationen kan en bedömning av anläggningens effektivitet göras.

Energiförlust

Energi som går förlorad. Man jämför differensen mellan tillförd energi och använd energi. Moderna Värmesystem  från Weishaupt reducerar energiförlusterna till ett minimum genom effektiva Värmeväxlare  och utmärkt värmeisolering.

Energiresurser

Man skiljer på ändliga energikällor som finns tillgängliga i begränsad omfattning, såsom olja och gas, vilka därför måste användas väldigt sparsamt, och förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft (Förnybara energier ). Trots stora framsteg kommer dessa resurser, även på längre sikt, bara kunna täcka en liten del av vårt energibehov – på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Expansionskärl

Densiteten för vätskor öker kraftigt genom uppvärmning och minskar motsvarande vid kylning. Detta betyder, att en vätskas tryckförhållande öker kraftigt även vid små temperaturøkningar. Om inte en Expansionskärl  är installerat kommer denna tryckökning att skada ledningarna och flera andra komponenter.

Expansionsventil

Komponent i en värmepump. För det första sänker expansionsventilen trycket och på så sätt temperaturen på kylmedlet, så att den kan ta upp värme vid förångaren, för det andra reglerar den flödet, så att endast så pass mycket Kylmedel  som kan förångas når fram till förångaren.

Up