Please select a page template in page properties.

Effektiviteten för värmepumpar under drift

Weishaupt har utarbetat en intressant, professionell informationsbroschyr på 16 sidor för installatörer och konsulter som vill informera sina slutkunder om värmepumpar och möjligheterna till energibesparingar.

Hur ekonomisk en värmepump är i drift kan bäst dokumenteras med oberoende tester och mätningar under drift. Ovan nämnda broschyr berättar om just sådana tester och mätningar på olika typer av värmepumpar. Olika anläggningar har undersökts under lång tid.

Följande data registreras och övervakas kontinuerligt i Tyskland av Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE):

  • Genererad termisk energi för uppvärmning och varmvatten
  • Värmepumpens elförbrukning
  • Månads- och årsvis effektivitet


Den ständiga övervakningen av uppmätta värden gör att förbrukning och ekonomisk effektivitet kan spåras - i enfamiljshus, i både nya och befintliga byggnader. Broschyren berättar om totalt 11 referensanläggningar med luft/vatten och vätska/vatten-värmepumpar.

Informationsbroschyren „Wärmepumpen: Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit“ (tryck nr. 83214001) finns som pdf-fil på Weishaupt Partnerportalen. Du kan också få en tryckt kopia (endast på tyska) genom att kontakta Weishaupt Svenska eller weishaupt@weishaupt.se.

Up