schweden sv Service Fackordlista

Fackordlista

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Eldningsolja, Eo 1 – svavelfattig

En högvärdig produkt utvunnen genom råoljeförädling. Det särskilt tunna och lättflytande bränslet, som består av kolväten, får inte överskrida en svavelhalt på 50 mg/kg. Minimikraven på kvaliteten är fastställda i (den tyska) normen DIN 51603-EL-1-schwefelarm.

Emissioner

Samlingsbegrepp för miljöfarliga ämnen, vilka reduceras till ett minimum genom en konsekvent vidareutveckling av brännartekniken – en marknad där Weishaupt är världsledande. Framförallt har kväveoxidutsläppen (en bidragande orsak till surt regn) sänkts drastiskt de senaste åren. Inte ens vid en störningsfri och kontrollerad drift kan utsläpp från äldre värmesystem mäta sig med de låga utsläppsnivåer som är möjliga med den senaste tekniken.

Energibalans

Beaktande av tillförd energi jämfört med/i proportion till använd energi. Med informationen kan en bedömning av anläggningens effektivitet göras.

Energibärare

Eldningsolja, bioolja, naturgas, gasol och biogas används som bränsle. Vid förbränning frigörs deras energiinnehåll (bränsle).

Energiförlust

Energi som går förlorad. Man jämför differensen mellan tillförd energi och använd energi. Moderna värmesystem från Weishaupt reducerar energiförlusterna till ett minimum genom effektiva värmeväxlare och utmärkt värmeisolering.

Energiresurser

Man skiljer på ändliga energikällor som finns tillgängliga i begränsad omfattning, såsom olja och gas, vilka därför måste användas väldigt sparsamt, och förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft (förnybara energier). Trots stora framsteg kommer dessa resurser, även på längre sikt, bara kunna täcka en liten del av vårt energibehov på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Expansionsventil

Komponent i en värmepump. För det första sänker expansionsventilen trycket och på så sätt temp- eraturen på kylmedlet, så att den kan ta upp värme vid förångaren, för det andra reglerar den flödet, så att endast så pass mycket kylmedel som kan förångas når fram till förångaren.

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.